Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone X: Thiết kế độc quyền - Dãy Núi Trong Miệng Bát