Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone 8 Plus: Thiết kế độc quyền - Dấu nối tiếp, không phải dấu chấm hết