Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone 8 Plus: Thiết kế độc quyền - Không đâu bằng nhà - thư pháp