Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone 7: Thiết kế độc quyền - Phì Phèo Điếu Thuốc