Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone 12 Pro: Thiết kế độc quyền - Dấu nối tiếp, không phải dấu chấm hết