Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone 12 Pro: Thiết kế độc quyền - Thư Pháp Chữ "Ái"