Ốp lưng điện thoại iPhone 11 RhinoShield SolidSuit: Thiết kế độc quyền - Dấu nối tiếp, không phải dấu chấm hết