Case AirPods Pro RhinoShield: Thiết kế độc quyền - Dấu chấm hồi tưởng