Case AirPods Pro RhinoShield: Thiết kế độc quyền - Dấu nối tiếp, không phải dấu chấm hết