Case AirPods 2 RhinoShield: Thiết kế độc quyền - Dấu chấm hồi tưởng