Case AirPods 1 RhinoShield: Thiết kế độc quyền - Dấu chấm tương phản