Case AirPods 1 RhinoShield: Thiết kế độc quyền - Dấu nối tiếp, không phải dấu chấm hết